اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه دختر بشرویه
استان:
خراسان جنوبی
شهرستان:
بشرویه

معرفی نامه

قلعه دختر بشرویه در فاصله 12 کیلومتری غرب بشرویه بر بلندای کوهی مخروطی به ارتفاع 400 متراز سطح زمین و در 1250 متری از سطح آب‌های آزاد قرار داردآنچه از بقایای برج و باروهای قلعه به جا مانده بیانگر وضعیت دفاعی و رزمی آن است و قلعه‌ی «دختر بشرویه» یکی از قلاع مستحکم و صعب‌العبور اسماعیلیه در جنوب خراسان و سفالینه‌های بدست آمده در آن متعلق به قرون هفتم تا نهم هجری است.این قلعه یکی از قلاع قهستانی اسماعیلیان در قرن هفتم بوده است ولی بعضی معتقدند اصل قلعه مربوط به دوره ساسانیان است و اسمعیلیان آنرا بازسازی نموده اند. دیواره‌های قلعه بر پرتگاه‌های غیر قابل نفوذ بنا شده اند و گفته شده گاهی دیواره‌ها را نیز بریده اند. تنها راه ورودی از دره ای در سمت جنوب است است که شما را بر بلندای ارتفاع می‌رساند.

از بالا رفتن از دامنه و قبل از رسیدن به محل اصلی استحکامات قلعه اثاری از اتاقکی وجود دارد که به نظر می‌رسد آب انباری بوده است.در میانه قلعه فضاهایی و جود دارد که با توجه به دیواره‌های آن‌ها که با ساروج پوشانده شده است مشخص است آب انبار بوده اند این آب انبار‌های از فضاهای موجود تبعیت کرده اند و لزوما شکل مشخصی ندارند .در 4 سطح مختلف می‌توان برج‌ها را مشاهده کرد و در نهایت به فضای مرکز قلعه رسید که مسلما محل بزرگ منطقه بوده است تا در صورتی که هر یک از سطوح و برج‌ها فرو بریزد در مرحله بعد امکان مقاومت وجود داشته باشد. قلعه دارای راهرو‌ها متعدد اتاق‌ها آب انبارها و برج و بارو می‌باشد.

آب انبار‌ها شکل مشخصی ندارند و به تبعیت از فضای بالا ارتفاع شکل گرفته اند از فضاهای موجود در بالا قله باید حداکثر استفاده را کرد. به همین دلیل هر جا فضای مناسبی بوده را با هر شکلی آب انبار نموده اند تا تشنگان را سیراب نمایند . آب انبار‌ها نسبت به هم ارتفاع متفاوتی دارند و احتمالا به هم ارتباط داشته اند تا با سر ریز شدن یکی دیگری پر شودموقعیت قلعه نشان دهنده تفکرات خاصی استراتژیکی و دفاعی سازندگان آن است چون از طرفی با حداقل نیروها می‌توان از قلعه مقاومت نمود و از طرف با توجه به اینکه در قله ای مشرف بر چهار سو قرار دارد حرکت هرجنبنده ای را می‌توان ببیند و پیش بینی کند .برج‌های قلعه در جهت‌های مخنتلف در سطوح مختلف و اندازه‌های متفاوت و به تعداد زیاد از سنگ و ساروج ساخته شده اند.

تعداد زیاد و قامت ایستاده‌ی این برج‌ها بر فراز قله یکی از عواملی است که بر عظمت آن می‌افزاید .تأسیسات قلعه شامل آب انبارها، مخازن ذخیره‌ی آذوقه، برج‌ها، اتاق‌های مخصوص استراحت نگهبانان شاه‌نشین، انبار که بخش اعظم آنها بر اثر عوامل جوی و محیطی تخریب شده است.منبع:http://www.khorasannews.

com/News.aspx?id=5403787&type=4&year=1392&month=9&day=6http://birjandpic.persianblog.ir/post/277/http://www.

nasleagah.ir/http://isna.ir/fa/news/92010600869/http://www.farsnews.

com/newstext.php?nn=13920109000042http://fa.wikipedia.org/http://payamboshruyeh.

ir/http://www.yjc.ir/http://www.aftabir.

com/http://www.ghatreh.com/http://gta1392.blogfa.

com/post/61.