اطلاعات بیشتر


نام مکان:
مصلای طرق
استان:
خراسان رضوی
شهرستان:
مشهد

معرفی نامه

مصلای طرق در سال 837 قمری احداث شده است و در بخش تبادکان شهرستان مشهد در‌۱۲ کیلومتری جنوب خاوری این شهر قرار دارد.این مصلی بنائی است با ارتفاع نسبتا بلند که کمتر تزئینات معماری در آن بکار گرفته شده و ساده چینی در بیشتر نقاط آن به چشم می‌خورد. ارتفاع بنا حدود 10/17 مترمی باشد و دارای تالاری مرکزی چهار گوشی می‌باشد که با گنبدی با خیز کم پوشیده شده است. درجلوی مصلا ایوانی است مرتفع به سبک و صورتی که مردم شرق ایران دوست دارند و در انتهای ایوان نیز مجرایی دیده می‌شود.

از ایوان آن جز دو قسمت اندک در طرفین چیزی باقی نمانده است اما عظمت آن همچنان آشکار است. ایوان ورودی ضلع شمالی دارای ارتفاع 10/17 متر با عمق 50/5 متر می‌باشد. کتیبه کاشی کاری که مقدار بسیار جزئی از آن به جا مانده است در ارتفاع 70/8 متر از کف ایوان بعرض 90 سانتیمتری در سه ضلع ایوان دور زده است. در زیر پوشش ایوان رسمی بندی وجود داشته که در حال حاضر فقط از آن در دو طرف ایوان موجود است.

در انتهای ایوان در دو طرف ورودی بقعه دو غرفه در دو طبقه وجود داشته که عمق هر یک 20/1 متر، دهانه دو متری و ارتفاع طبقه اول 30/4 و ارتفاع طبقه دوم 30/3 متر میباشد که تنها اثری از اسپرهای آن باقی است. دو سر پایه ایوان که از استحکام کافی برخوردار بوده ارتفاع اصلی خود را حفظ کرده و فقط خرند لبه آن به مرور زمان به علت باد و باران از بین رفته ...

مشاهده کامل متن است. در دوطرف ایوان دو غرفه در دو طبقه به صورت نیم 8 ضلعی می‌باشد که طول هر ضلع آن 20/1 متر است. ارتفاع طبقه اول غرفه‌ها 50/6 متر و ارتفاع طبقه دوم 50/ 5 متر می‌باشد که دارای یک کتیبه در لابلای طبقه دوم غرفه‌ها است. در مجموع ارتفاع دو طبقه غرفه و کتیبه خرند لب 80/13 متر است که این ارتفاع در سرتاسر دور بنا حفظ شده است.

ضلع شرقی بنا که مشابه با ضلع غربی می‌باشد با طول 30/15 متر دارای طاق نماهای کوچک و بزرگ در دو طبقه بوده که ارتفاع طاق نمای طبقه اول 40/6 متر و ارتفاع طاق نمای طبقه دوم 10/4 متر می‌باشد که بوسیله سر پایه هایی به عرض 1/55 سانتیمتر از یکدیگر جدا گشته اند. نور گیر پلکان در دو طبقه با قوس در این ضلع بنا گردیده که در حال حاضر فقط یک طاق نمای کوچک و نصف از طاق نمای بزرگ بر جای مانده است.ضلع جنوبی بنا به عرض 40/16 متر که دارای طاقی‌های کوچک و بزرگ در دو طبقه می‌باشد که عرض طاق نماهای کوچک دو متر و دو مرتبه تکرار گردیده است و عرض طاق نماهای بزرگ سه متر بوده و سه مرتبه تکرار شده و نورگیر طبقه دوم اتاقک‌های داخل بقعه و نورگیر غلام گردش و نورگیر داخل خود بنا در این ضلع وجود داشته است.داخل بقعه که چهار ضلعی به ابعاد 90/7 * 90/7 متر است که ورودی آن از جهت شمال بوده و از شرق و غرب به اطلاقک‌های دو طبقه منتهی می‌شود.

ورودی و نورگیر طبقه دوم این اطاقک از بیرون بنا است. در ضلع شرقی راه پله به طبقات بالا و غلام گردش وجود داشته که در حال حاضر هیچ اثری از این پله‌ها باقی نیست. بقعه در قسمت پایین چهار ضلعی است و در وجوه شرقی و غربی طاقی بصورت نیم هشت ضلعی که دارای پوشش بصورت نیم عرقچین است و در شمال و جنوب بصورت طاق و اسپر ساده پوشیده شده است.منبع:http://toroghema.

mihanblog.com/http://vista.ir/http://www.negahmedia.

ir/http://www.mashhad12.com/.