اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه ارجان
استان:
خوزستان
شهرستان:
بهبهان

معرفی نامه

قلعه ارجان بهبهان در زمان ساسانیان و برای دفاع در برابر هجوم اقوام عرب در قسمت شمال غربی بهبهان توسط آریابرزن که در زبان رومی آریوبرزن گفته می‌شود ساخنه شد. قلعه ارجان در شهرستان بهبهان واقع شده است. «پل آمیر» نویسنده کتاب خداوند الموت دربارهٔ ارجان مى‌نویسد: «قلعه ارجان بالاى کوهى سنگلاخ بنا شده است. قلعه در مرتفع‌ترین قسمت کوه متکى به یک تخته سنگ بزرگ ساخته شده و آب باران از همان تخته‌سنگ وارد انبارهاى قلعه مى‌گردیده و آنها را پر مى‌کرده است.

»اسلوب ساختمان برج‌ها از قلاع رومى اقتباس شده و به شکل مکعب مى‌باشد. صحن قلعه ارجان نسبتاً وسیع است و از طرف صحن سه طبقه حجره یکى بالاى دیگرى دیده مى‌شود و تمامى حجره‌ها داراى طاق چند شاخه معروف به طاق رومى مى‌باشند.پل آمیر مولف کتاب خداوند الموت، قلعه ارجان را چنین توصیف کرده است:قلعه ارجان بالای کوهی سنگلاخ بنا شده است. قلعه در مرتفع‌ترین قسمت کوه، متکی به یک تخته سنگ بزرگ ساخته شده و آب باران و برف از همان تخته سنگ وارد انبارهای قلعه می‌گردیده و آنها را پر می‌کرده است.

برجهای قلعه به شکل مکعب می‌باشد که اسلوب ساختمان برجها از قلاع رومی اقتباس گردیده است.صحن قلعه ارجان چهل ذرع در چهل ذرع می‌باشد و اطراف صحن سه طبقه حجره یکی بالای دیگری دیده می‌شد و تمام حجره‌ها دارای طاق چند شاخه معروف به طاق رومی که محکمترین طاقها به حساب م یآید می‌باشد. ..

.مشاهده کامل متن برکیارق فرزند ملکشاه سلجوقی به دستور حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیه در قلعه ارجان زندانی بوده استمنبع:http://arjan-1390.blogfa.com/post/13http://www.

tebyan-zn.ir/up/rohisamadi/77802http://vista.ir/content/110677http://mehremihan.ir/sarzaminiran/1541-behbahan.

htmlhttp://www.webshad.com/http://khosrokhedri.blogfa.

com/1392/04.