اطلاعات بیشتر


نام مکان:
غار سفید آب
استان:
قزوین
شهرستان:
قزوین

معرفی نامه

آدرس : استان قزوین، 4 کیلومتری شمال روستای سفید آب، کوه سفید چشمهغار سفید آب ، غاری 250 تا 290 میلیون ساله‌ی ( مربوط به اواخر دوران پالئوزوئیک، دوره پرمین تخمین زده شده است ) استان قزوین ، با ارتفاع۲۴۰۰ متر از سطح دریا در ۴ کیلومتری شمال روستای سفیدآب و در دل کوه سفیدچشمه قرار دارد. این غار از نوع غارهای آهکی است که در اثر نفوذ آبهای سطحی و انحلال سنگهای آهکی در محل گسل تشکیل شده است و سنگهای غار شامل سنگهای آهکی و رسی تیره رنگ سازند روته به سن پرمین می‌باشند.طول این غار بیش از 100متر و عرض آن کمتر نیم متر تا بیش از دو متر است و جاندارانی مانند حشرات کوچک، خفاش در این غار سکونت دارند.غار پُر آبِ " سفید آب " دارای دهلیزهای متعددی است که به صورت عمودی واقع شده و عمق بعضی از آنها به 50 متر نیز می‌رسد.

استالاگمیتها و بافتهای گل کلمی در سطوح سنگ و دیواره‌ها ، حاکی از عمل انحلال توسط آب بوده و شکل راهروها که اکثرا حالت شکافی دارد و در آنها قطعات خرد شده و فرو ریخته سنگهای دیواره‌ها نیز نشانگر عملکرد گسل در این سازند و غار سفید آب می‌باشد. این موارد توجه غار نوردان و توریست‌های ماجراجو را به این غار جلب می‌نماید.گفتنی است در این غار اشیاء و ابزار تاریخی ، استخوان انسان یا جانور، سفال و ..

. کشف شده است.منبع : http://fa.wikipedia.

orghttp://www.qchto.irhttp://www.irna.

irhttp://bornanews.ir.