اطلاعات بیشتر


نام مکان:
منارساربان
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان

معرفی نامه

منار ساربان در شمال محله جوباره که محله یهودی‌نشین اصفهان می‌باشد قرار دارد و از زیباترین منارهای عهد سلجوقی به شمار می‌آید که دارای تزئینات آجری و کاشی کاری است و در قرن ششم هجری بنا شده‌است.این مناره حدود پنجاه و چهار متر ارتفاع دارد و از ارتفاعات درون و اطراف شهر به خوبی مشاهده می‌شود و معرف سبک خالص معماری دوران سلجوقی شهر تاریخی اصفهان در مجموعه آثار تاریخی آن دوره می‌باشد.این مناره از نظر معماری به هفت بخش تقسیم شده است :قسمت اول این مناره آجر چینی ساده و بخش‌های دوم و سوم آن دارای تزیینات عالی آجری می‌باشد. بخش چهارم آن تاج اول مناره‌است که مقرنس‌های آجری توأم با کاشی فیروزه ای دارد و بسیار جالب و پر حالت است.

بخش پنجم آن تزیینات آجری بوده و بخش ششم آن تاج دوم مناره‌می باشد بخش هفتم مناره را نیز تارُک مناره تشکیل داده است. در قاعده دو تاج این مناره دو کتیبه بسیار زیبا از بهترین رنگ فیروزه‌ای کاشی دیده و خوانده می‌شود.کتیبه اول که با کاشی‌های آبی رنگ ساخته شده شامل عبارات مذهبی است.در دومین کتیبه که آن نیز به کتیبه آبی مزین است، آیه سی و سه از سوره فصلت آمده است.

سومین کتیبه به خط کوفی مربع با آجر تراشیده برز ای از کاشی‌های آبی ساخته شده و در آن از پیامبر ( ص ) و خلفای راشدین یاد شده است. منارساربان به دلیل نشست نامتقارن در پایه‌های آن حدود هشت درجه به سمت جنوب شرقی ...

مشاهده کامل متن از امتداد قائم منحرف شده است. این نشست نامتقارن ممکن است به دلیل اختلالات موجود در پی آن یا به دلیل تغییرات متوالی در سطح تراز ایستایی در سفره آب زیرزمینی و یا استفاده از چاهک‌های آب منازل اطراف باشد.منابع :http://drshahinsepanta.blogsky.

com/http://fa.wikipedia.org/http://digitaliran.com/isfahan.

iranseir.com.