اطلاعات بیشتر


نام مکان:
تالاب انزلی
استان:
گیلان
شهرستان:
بندر انزلی

معرفی نامه

ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ(ﺗﺎﻻب ﮔﻞ ﻻﻟﻪ)تالاب انزلی و یا مرداب انزلی با مساحتی در حدود ۲۰ هزار هکتار در شمال ایران، واقع در استان گیلان قرار دارد. مرداب انزلی از جالب‌ترین و بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی جانواران ایران محسوب می‌شود و هر ساله پذیرای تعداد زیادی از پرندگانی است که از سوی کشورهای همسایه شمالی به ایران می‌آیند. تالاب انزلی به دلیل موقعیت جغرافیایی از نظر میزان بالای رطوبت و آب با هیچ یک از تالاب‌های ایران قابل مقایسه نیست.تالاب انزلی در حدود 40 کیلومتری شمال رشت و در جنوب غربی شهرستان انزلی و دریای خزر قرار دارد.

وسعت این تالاب فصول زمستان و بهار به علت افزایش بارندگی به حدود 120 کیلومتر مربع می‌رسد و در تابستان و پاییز به حدود 80 کیلومتر تقلیل می‌باید. تالاب انزلی که یک تالاب بین المللی است؛ زیستگاه مناسبی برای برای آبزیان و پرندگان مهاجر به شمار می‌آید. علاوه بر این؛ تالاب انزلی محل تخم ریزی ماهیان به ویژه ماهیان سفید بوده و در مجموع با توجه به زیبایی‌های چشمگیر خود می‌تواند به عنوان اکوسیستم آبی-طبیعی، گردشگران زیادی را به خود جلب کند.ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﺎﻻب در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ درﯾﺎی ﺧﺰر ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اواﺧﺮ ﭘﻠﯿﻮﺳﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻮﻟﺌﻮﺳﻦ ﻣﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ آن را رﺳﻮﺑﺎت دﻟﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ...مشاهده کامل متن ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﺷﺪه ای از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران (ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺧﻠﯿﺞ ﮔﺮﮔﺎن)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در اواﺧﺮ ﭘﻠﯿﻮﺳﺘﻮﺳﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه درﻫﻮﻟﺌﻮﺳﻦ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ – ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎر آن ﺣﺮﮐﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد وزش ﺑﺎد و ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻣﺘﺪاد ﺧﻮد ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ ای ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺣﻮﺿﭽﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ راﻫﯽ ﺑﺎ درﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﮑﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ و آﺑﻬﺎی ورودی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺗﻼﻗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و آب آن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻨﻮری (1363 ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ) ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ وﺳﻌﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ روﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮ ﺑﺎزار ﮔﺴﺘﺮش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﮐﯿﻤﺒﺎل در ﺳﺎل 1345 وﺳﻌﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ ﺣﻮاﺷﯽ ﻣﺮﺗﻌﯽ در زﻣﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب ﺣﺪود 218 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.

(ارزش ﮔﺬاری اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ – ص85) ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﯾﺎی ﺧﺰر از ﺷﺮق ﺑﻪ ﭘﯿﺮﺑﺎزار از ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﭙﻮرﭼﺎل و آﺑﮑﻨﺎر ، از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا و ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺷﺖﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮔﺮدد.از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﺎﻻب ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺮﻗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻏﺮﺑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺸﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ، و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. (ﻣﻨﻮری ص 45)ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ؛ ﮔﯿﺎﻫﺎن ، ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و ﺷﮑﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎﻻب ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ درﯾﺎ و رژﯾﻢ رودﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن اﮐﻮﻟﻮژی وﯾﮋه ای ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻻب را در ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮد. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور ، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﺜﻞ : ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ آﺑﺰی ، ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ، ﮔﻮﺷﺎب ﺷﺎﻧﻪ ای ، واﻟﯿﺲ ﻧﺮﯾﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه، ﻫﯿﺪری ﻻورﺗﯿﺴﯿﻼﺗﺎ(ﻫﺰارﺑﺮگ)، ﺳﺮاﺗﻮﻓﯿﻠﻮم ﺷﻨﺎور، ﻣﯿﺮﯾﻮﻓﯿﻠﻮم، ﻧﺎﺟﺲ ﻣﯿﻨﻮرﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﻣﺜﻞ : اوﺗﯿﮑﻮﻻرﯾﺎ، ﺳﺎﻟﻮﯾﻦ ، ﻫﯿﺪروﮐﺎرﯾﺲ(زﯾﻮرآب)،ﻋﺪﺳﮏ ﺳﺮﻧﯿﺰه ای، ﻋﺪﺳﮏ آﺑﯽ ﭼﻨﺪ رﯾﺸﻪ ای ، ﺗﺮاﭘﺎ، ﻣﺮﯾﻢ آﺑﯽ، ﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﭘﻬﻦﻋﻠﻒ ﻫﻔﺖ ﺑﻨﺪ دورگ، ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن، اﺳﭙﯿﺮودﻻ، ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ، ﻻﻟﻪ ﻣﺮداب (ﺳﻞ ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ)ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪ ای : ﻟﻮﺋﯽ ﭘﻬﻦ، اﺳﭙﺮﻏﺎن، ﺳﻐﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﻧﯽ،ﺳﯿﺮﭘﻮسﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ﻻﻟﻪ ﺗﺎﻻﺑﯽ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﺗﺎﻻب ﻻﻟﻪ ﻣﺮداﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﮔﯿﺎه ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎی ﭘﻬﻦ در داﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ آن ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی زرد رﻧﮓ دارد .رﻧﮓ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ. ﺳﺎﻗﻪ اش داﺧﻞ آب و ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون از آب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺷﻨﺎور ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﻻﻟﻪ ﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.ﺟﺎﻧﻮران : ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻊ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ . ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎﻻب ﻫﻤﻮاره ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ ﺳﺮو ﺻﺪا اﺳﺖ .

ﺣﻮاﺻﯿﻞ ﻫﺎ ، واﮔﺮت ﻫﺎ در آﺑﻬﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻻب ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اردک ﺳﺎﻧﺎن ، ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﺳﺎﻧﺎن ﮐﺸﯿﻢ ﺑﺰرگ ، ﮐﺸﯿﻢ ﺳﯿﺎه ﮔﺮدن ، ﯾﻠﻮه ﮐﻮﭼﮏ ، ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. در زﯾﺮ آب ﻫﺎی ﺗﺎﻻب اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽ از ﻗﺒﯿﻞ : ﺳﻮف ، ﺳﯿﻢ ،اردک ﻣﺎﻫﯽ ،ﮐﻠﻤﻪ، ﺳﻔﯿﺪ،ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎش،ﮐﭙﻮر،ﺳﯿﺎه ﮐﻮﻟﯽ، ﻻی ﻣﺎﻫﯽ، ﺷﺎﮐﻮﻟﯽ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﻻﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻب ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎﻻب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ﻣﯽ ناﻣﻨﺪ. اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺎﻻب ﺳﺮﺧﺎﻧﮑﻞ(ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) ،ﺗﺎﻻب ﭼﻮﮐﺎم (ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) ، ﺗﺎﻻب ﺳﻠﮑﻪ (ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ) ، ﺗﺎﻻب ﺳﯿﺎه ﮐﺸﯿﻢ (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه) ،ﺗﺎﻻب ﻫﺎی ﺳﻠﮑﻪ و ﺳﯿﺎه ﮐﺸﯿﻢ در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﻗﺮار دارد.

در ﮔﺰارش ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. منابع :http://fa.wikipedia.org/http://talab-anzali.

ir/http://www.anobanini.ir/http://www.gchto.

ir/main/media/f/talabe%20anzali.pdf.