اطلاعات بیشتر


نام مکان:
بلوردکان ( بلور دوکان )
استان:
گیلان
شهرستان:
لنگرود

معرفی نامه

بلوردکان ﺟﺰء روﺳﺘﺎی ﻻت ﻟﯿﻞ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ اﻃﺎﻗﻮر ﻟﻨﮕﺮود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﻢ از ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ، رودﺧﺎﻧﻪ، آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ درروﺳﺘﺎی ﺑﻠﻮردﮐﺎن اﻋﻢ از ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ، ﭘﻞ و...

دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﯾﺎ ﻫﺘﻞ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﺣﺪثﮐﻤﭙﯿﻨﮓ در ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد. اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﯾﯿﻼﻗﯽ، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻫﻠﻮدﺷﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﺑﻠﻮردﮐﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﻮدﺷﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﺮز و ﺗﻮﺳﮑﺎ، آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﻓﻨﺪق روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭼﺎی و ﻓﻨﺪق اﺳﺖ. ﺟﺎده ﮐﻮﻫﯽ – ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ وﻟﯽ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .در ارﺗﻔﺎع 1200 ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻠﻮ دﺷﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﮕﺮود 40 ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺑﻠﻮردﮐﺎن 13 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻫﻠﻮدﺷﺖ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺮا ﻧﺪارد.

در 29 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻟﻨﮕﺮود در روﺳﺘﺎی ﺳﺮ ﻟﯿﻞ و در 14ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ اﻃﺎﻗﻮر ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ را ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﺮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ. از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 10 اﻟﯽ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده روی وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺳﺮ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر ﺑﺮﺳﯿﻢ. اﺑﻦ آﺑﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ..

.مشاهده کامل متن ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮی در دل ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ دو ﮐﻮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎیﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺨﺮی ﭘﺮ از آب ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت رودﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺷﺖ و درﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. دﯾﻮاره ای ﺳﻨﮕﯽ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﺨﺮه ﻧﻮردی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ زﯾﺮ آﺑﺸﺎر ﺑﯿﺶ از 100 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. آب اﯾﻦ آﺑﺸﺎر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺗﺮﯾﺎن (زرﭼﺎل) ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﯿﺐ ﺟﻨﮕﻞ، آﺑﺸﺎری ﺑﻪ ﻃﻮل 9 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض 3 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن از اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف روﺳﺘﺎی ﻟﯿﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﯿﻞ ﻣﯽ رﯾﺰد و از آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻠﻤﺎن رود ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً راﻫﯽ درﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.آﺑﺸﺎر در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ- ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺘﺎن ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﻣﻤﺮز، ﺗﻮﺳﮑﺎ، اﻓﺮا، اﻧﺠﯿﻠﯽ، ﺷﻤﺸﺎد و ..

. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاز و روﺑﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺒﺎ و ﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ، ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ، ﭼﺸﻤﻪ و آب ﻓﺮاوان ، اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎ در اﺳﺘﺨﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.منابع :http://www.

gchto.ir/main/media/farhangi/blordakan&halodasht.pdfmirzakhah.ihttp://fa.

wikipedia.org/.