اطلاعات بیشتر


نام مکان:
پل خشتی نیاکو
استان:
گیلان
شهرستان:
آستانه اشرفیه

معرفی نامه

ﭘﻞ ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﺮ مسیر فرعی ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ رﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎده ای ﮐﻪ از ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب اﻣﺘﺪاد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در روﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﯿﺴﯿﻢ 'می گردد، اوﻟﯽ ﺑﻄﺮف ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و دوﻣﯽ ﺑﻪﺗﺠﻦ ﮔﻮﮐﻪ و ﮐﯿﺴﻢ و رﺷﺖ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ سمت ﻧﯿﺎﮐﻮ و آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻮﻟﻤﺎن و ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن و رﺷﺖ ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم و ﻧﺰدﯾﮏ آﺑﺎدی ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.این پل که ازجمله آثار به جای مانده دوره قاجاریه است، 50 متر طول و 80/5 متر عرض وا ز دو ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارﺗﻔﺎع ﭘﻞ از ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن 6 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎیﺷﻤﺮود ساخته شده است.بعضی قدمت این پل را به دوره صفویان نسبت داده‌اند.در ﺳﺎﺧﺖ آن از آﺟﺮ ، ﺳﻨﮓ و ﻣﻼت ﺳﺎروج استفاده شده اﺳﺖ، ﭘﻞ ﻧﯿﺎﮐﻮ دارای ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و 3 دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻮاﻧﺐ دﻫﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽمیباشد.

ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪ ی ﺑﺰرگ 217 ﻣﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع آن ا ز ﻧﻮک ﺟﻨﺎﻗﯽ ﻃﺎق ﺗﺎ ﮐﻒ، 605 ﻣﺘﺮ و ا رﺗﻔﺎع ﻃﺎﻗﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ 2ﻣﺘﺮ و 41 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ 83 ، 82 و 52 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.ﺳﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﭘﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻠﯽ ﭘﻞ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪوداً 56 ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض ﭘﻞ 85 ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض ﻋﺎﺑﺮ روی ﭘﻞ 74 ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻮهﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﺮش ﺷﺪه، ﻋﺮض ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه و ﺳﻄﺢ ﭘﻞ 40 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.پل خشتی نیاکو در سال 1335 توسط وزارت فرهنگ و هنر با شماره 1443 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.منبع:http://iranstan.

com/print_1524http://www.mehrastan.ac.ir/about-us/about-astaneh.

htmlhttp://www.hamshahrionline.ir/details/164194.