اطلاعات بیشتر


نام مکان:
منطقه شکار ممنوع هشتاد پهلو
استان:
لرستان
شهرستان:
خرم آباد

معرفی نامه

طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ھﺸﺘﺎد ﭘﮫﻠﻮ ( نام کوهی در چهل کیلومتری جنوب غربی خرم آباد ) ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ھﺰار ھﮑﺘﺎر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺮم آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. این منطقه ، دامنه ارتفاعی ۱۱۲۰ تا ۳۸۷۰ متر، بارندگی و دمای متوسط سالیانه ۶۰۰ میلیمتر و ۱۱ درجه سانتیگراد، منطقه را دارای اقلیم مدیترانه‌ای معتدل نموده است. هشتاد پهلو با ارتفاع 2991 متر کانون آبگیرهای فصلی در این منطقه است. از این رو ارتفاعات جنوبی سفید کوه و هشتاد پهلو، شبکه‌های آب روان استان را تقویت می‌کنند.

رودهای پرآب و مهمی چون سیمره، کشکان و سزار که شریان‌های حیاتی استان را تشکیل می‌دهند از این ارتفاعات سرچشمه میگیرند. رشته کوهی که بخش میانی شهر خرم آباد را در برگرفته ، سفید کوه نام دارد. سفیدکوه با داشتن وضعیت توپوگرافی خاص و رودخانه‌های پرآب نظیر کریه و کشکان یکی از زیستگاه‌های با ارزش جانوران در غرب ایران محسوب می‌شود. آبشار معروف تاف (نوژیان) که یکی از بلندترین آبشارهای ایران محسوب می‌شود در ۵۱ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد و در قلب منطقه هشتادپهلو قرار گرفته است.

ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻧﻮژﯾﺎن در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺗﺎف و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺸﺘﺎدﭘﮫﻠﻮ ﻣﺎﻣﻦ و روﯾﺸﮕﺎه اﻧﻮاع ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﮐﻨﺎر وﺟﻮد آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎی ﻧﻮژﯾﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. در طﻮل ﺳﺎل و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺼﻞ ﭘﺮآﺑﯽ ...

مشاهده کامل متن آﺑﺸﺎر ﻧﻮژﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ آﺑﺸﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ روﻧﺪ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.پوشش گیاهیاز نقطه نظر پوشش گیاهی، کوههای هشتاد پهلو دارای جنگلهای طبیعی نسبتاً فراوانی هستند. بیشتر جنگلهای این منطقه از نوع بلوط است. از دیگر انواع درختان جنگلی می‌توان به زالزالک، پسته وحشی، مازو، گلابی وحشی، ون و .

.. اشاره کرد . حداکثر جنگلهای لرستان در کوههای هشتاد پهلو، سفید کوه و کوههای بلوران پراکنده‌اند.

منطقه هشتاد پهلو و کوه تاف مملو از پوشش گیاهان و گل هایی است که به این منطقه زیبایی خارق العاده ای بخشیده اند. از گل‌های شاخص میتوان به لاله‌های واژگون خودرو در این منطقه اشاره کرد. ۵۰۲ گونه گیاهی متعلق به ۵۵۱ جنس و ۹۴ خانواده در این منطقه شناسایی شده است.حیات وحشدر این منطقه انواع حیوانات از جمله پلنگ، خرس، کل، قوچ سنجاب ایرانی، بز و پازن، خرس قهوه‌ای، پلنگ ایرانی، گربه وحشی، رودک، کبک دری، تیهو، کبک، بلدرچین، کرکس کوچک، شاهین، یلوه جنایی، کرکس، عقاب طلایی، مار قیطانی، تیرمار خراسانی، گرزه مار، مار فلس درشت، جکوی مدیترانه‌ای، لاک‌پشت‌های برکه‌ای و مهمیزدار، تنوع زیستی بسیار بالا، چشم‌اندازهای زیبایی از جنگل و مراتع کوهستانی، رودهای پرآب، آبشارهای فراوان و راه‌های دسترسی مناسب، زمینه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و گردشگری را در منطقه فراهم نموده است.

در حال حاضر منطقه یکی از بهترین زیستگاه‌های میش و قوچ در لرستان محسوب می‌شود.ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰ ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ھﺸﺘﺎدﭘﮫﻠﻮ طﺒﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ھﻢ آﺑﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ و ھﻢ ﮐﻮه ھﺎی ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺧﻨﮑﯽ را ﺑﻪ طﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدان ھﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.منبع :http://www.

mehrnews.com/http://www.lorestandoe.ir/http://aftabnews.

ir/.