اطلاعات بیشتر


نام مکان:
بازار قدیمی اصفهان
استان:
اصفهان
شهرستان:
اصفهان

معرفی نامه

بازار اصفهان یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین بازارهای خاورمیانه محسوب می‌شود. ژان شاردن فرانسوی از «بازار قیصریه و بازار بزرگ اصفهان با سردر عالی و تزئینات آجرهای چینی ( کاشی‌کاری ) و سکوهای وسیع ( از ) سنگ یشم و سماق که ( بر آن‌ها ) جواهرفروشان و زرگران انواع و اقسام زیورآلات و جواهرآلات و سکه‌های کمیاب را به فروش می‌رساندند»، یاد کرده است. امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و پس از آن به بازار عریان ختممی‌شود. این بازار را به دلیل مجاورت با گنبد نظام الملک و مسجد جامع، بازار نظامیه یا نظام الملکی نیز می‌نامند و تا پنجاه سال پیش رشته‌های طولانی و متعددی این بازار را به بازارهای دروازه طوقچی و بازار غاز و میدان وصل می‌کرده است.

از انشعابات دیگر آن، بازار ریسمان و مدرسه کاسه گران می‌باشد. مجموعه آثار تاریخی دیگری مانند مدرسه ملا عبدالله، مسجد جارچی باشی، مدرسه صدر، مدرسه نیماورد و کاروان سراهایی از عهد صفویه و قاجاریه مانند کاروان سرای مخلص، گلشن وتیمچه ملک و بسیاری کاروان سراها و تیمچه‌های دیگر و حمام‌هایی از عصر صفویه بر اهمیت تاریخی مجموعه معماری بازار بزرگ اصفهان که از سر در قیصریه تا سر در مسجد اصفهان ا در بر میگیرد، افزوده است.در وسط بازار که فضای مدور و وسیعی است قبه‌ای ساخته شده که آندره گدار آن را شبیه به گنبدهائی می‌داند که اعراب اسپانیا می‌ساخته‌اند.منابع :http://fa.

wikipedia.org/http://www.blog.htnews.

ir/http://www.isfahan.ir/http://isfahancity.com/http://hyperclubz.

com/.