اطلاعات بیشتر


نام مکان:
بقعه سادات بابلکانی
استان:
مازندران
شهرستان:
بهشهر

معرفی نامه

بقعه‌ی امیر کمال الدین و امیر شمس الدین آسیابسر در مرکز روستای آسیاب سر و در غرب روستای کوهستان قرار دارد.بنای بقعه دارای نقشه تقریبی مکعبی شکل به ابعـــاد 6 * 8.75 * 8.5 متــر با مصالـــح آجر و گچ و آهـک ساخــــته شـــده است و روی بنا در ضلع جنوبـــی واقــع است .

گنبد بنا در اثـــر شلیک گلــوله توپ تخریب شده و در مرمت جدیـــدی گنبد پـــخ و نیم دایـــره بـــر بالای آن ایجاد کــــرده اند. تزئینات خارجی بنـــا شامل تزئین آجــری سینه کفتری و نیـــم دایـــره‌های طاســـی شکــل و تــورفتگـی‌های مستطیل و مربعی شکـــل است در داخل بنا دو قبر وجود داشته که بـنا بر روایت تــاریخــی مــزار امیر کمـال الدین و امیر شمس الدین است .با توجه به معماری بنا بقعـــه امیر کمـــال الدین یک برج آرامگاهی با گنبد هشت تــرک متعلق به قـرن نهم هجری قمری است .بعد از اینکه اعراب به ایران حمله کردند طبرستان و مازندران نیز به مانندسایر نقـاط ایـران بهدین اسلام گرویدند،از اینرو اکثر حکمـرانان استان ومناطق ار سادات آن زمـان تشکیل مــــی دادند .

چون سیـد عبدالکـریم ازدار فانــــی رحلـت نمـود فرزندش سیــد عبـداللهرا برجــای پدر بر تخت نشاندند و او نیز در آن سن کــم خود به شرب و خمـر اقدام می‌نمود ، لهذامردم مازندران از او متفرق شدنـد . در این بین شخصی فرصت طلب بهنام علی روز افزون مترصد فرصت بود که بر ...

مشاهده کامل متن مسنـــد امارت جلوس کند تااینکه روزی سید شمس الدین بابلکانیبه دیـــوان آمـد وقتی چشم نامبارک علی روز افزون به سید افتاد دشنام داد و شمشیر کشید و به او حمـله بردو سید نیز چاره ای جز مبارزه با او را ندید و به هم آویختند و از قضــای ربانـی سید شمس الدین بابلکانی درجه شهــادت یافت ( تاریخ فوت 765 هجـریقمری).علی روز افزون نیز به جهت جنایتی که مرتکب شده بود بر فور سوار بر اسبـی شـد و از صحنـه گریخت و سیـــد عبـدالله مست و لا یعقــل در خــواب غفلت بود وهنگامی که صورت واقعـه را به وی رسانیدند پروا نکـرد و باز هــم دست از خواب غفلت بر نداشت . جنازه میر شمس الدین را به موطن خـود واقع دراین منطقه برده و در آنجا به خاک سپردندو به جهت احترامـــی که به ســـادات بابلکانــی داشتند مقبره ای بنا نمودند. از سویی دیگر سادات بابلکانــی چون سیدعـــبدالله را شایسته حکومت ساری نمی‌دیدند عمـوی اوسیــد کمـال الـدین را ترغیــب به حکـومت نمودند و او را به سلطنت قبـــول کـــردند ، اما سید کمــــالالـدین نیز در اداره حکومت ناتوان نشان می‌داد و نتوانست رضایت مـــردم راجلب کرده ، از آن سبب خود را معزول ساخت و به موطن خود ( این منطقــه) باز گشت .

دیــری نپایید که علی روز افـزون به دست مردمی که کـردار او رادیــده بودنـد کشته شــد . در این اوصـاف سید عبدالله بر مسند حکـومت بود وعمـــوی خود سید کمال الــــدین را بگرفت و حبس کرد تا در زندان بیمـار شد ودر همان مقبـــره مدفون شد و بمــرد ( تاریخ فوت 782 هجـــری قمری) .منابع :http://www.asiabsarvillage.

iwww.irna.irhttp://wikiroosta.ir/.