اطلاعات بیشتر


نام مکان:
چشمه معدنی تاپ تاپان
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
آذرشهر

معرفی نامه

چشمه آب معدنی تاپ تاپان در س‍ه ک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی ج‍ن‍وب غ‍رب‍‍ی شهر آذرش‍‍ه‍ر قرار دارد.این چشمه در ب‍‍الا‌ی ت‍پ‍ه ای ن‍س‍ب‍ت‍‍ا ه‍م‍و‌ار م‍ش‍رف ب‍ه ار‌اض‍‍ی و طب‍ی‍‍ع‍ت ب‍ک‍ر با فشار گاز از دل زمین به حالت جوشان بیرون می‌آید که منظزه زیبایی ایجاد کرده و خاصیت شگفت انگیز درمانی آن گردشگران زیادی را در فصل‌های گرم سال به خود جلب می‌کند.ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان آذرش‍‍ه‍ر ب‍‍ا 110 ه‍ز‌ار ن‍ف‍ر ج‍م‍‍ع‍ی‍ت در ف‍‍اص‍ل‍ه چندک‍ی‍ل‍وم‍ت‍ر‌ی ج‍ن‍وب غ‍رب‍‍ی ت‍ب‍ری‍ز م‍رک‍ز اس‍ت‍‍ان آذربایجان شرقی واقع است.به اعتقاد زم‍ی‍ن ش‍ن‍‍اس‍‍ان اطر‌اف چ‍ش‍م‍ه ت‍‍اپ ت‍‍اپ‍‍ان ی‍ک م‍ن‍طق‍ه آ‌ه‍ک‍‍ی اس‍ت و س‍ن‍گ ه‍‍ا‌ی آن ب‍ه ص‍ورت رس‍وب‍‍ی ت‍ش‍ک‍ی‍ل ش‍ده اس‍ت و آب م‍‍ع‍دن‍‍ی آن ن‍ی‍ز ب‍‍اف‍ش‍‍ار گ‍‍از از ا‌ع‍م‍‍اق زم‍ی‍ن ب‍ی‍رون م‍‍ی آی‍د.

آب این چشمه با فعالیت‌های آتشفشانی در ارتباط بوده و از آثار نواحی آن معلوم می‌شود که در زمان‌های گذشته در آن منطقه کوه آتشفشان وجود داشته و آب چشمه هم در مسیر خود رسوباتی برجای می‌گذارد که درگذر زمان ضخامت زیادی از سنگ‌های تراورتن را تشکیل می‌دهد.آب م‍‍ع‍دن‍‍ی چشمه ت‍‍اپ ت‍‍اپ‍‍ان ق‍‍اب‍ل آشامیدن ن‍ی‍س‍ت ول‍‍ی اس‍ت‍ف‍‍اده و تماس با ای‍ن آب م‍‍ع‍دن‍‍ی ب‍ر‌ا‌ی ال‍ت‍ی‍‍ام ام‍ر‌اض پ‍وس‍ت‍‍ی ، درد‌ه‍‍ا‌ی ع‍ض‍لان‍‍ی و مف‍ص‍ل‍‍ی م‍ف‍ی‍د و ث‍م‍ر ب‍خ‍ش اس‍ت. در پ‍‍ای‍ی‍ن دس‍ت م‍ح‍ل س‍رچ‍ش‍م‍ه ..

.مشاهده کامل متن ه‍‍ا‌ی آب م‍‍ع‍دن‍‍ی ت‍‍اپ ت‍‍اپ‍‍ان اس‍ت‍خ‍ر ن‍س‍ب‍ت‍‍ا ک‍وچ‍ک‍‍ی درس‍ت ش‍ده اس‍ت و در ف‍ص‍ل ت‍‍اب‍س‍ت‍‍ان گردشگران از طبیعت با صفای آن آب ت‍ن‍‍ی و رفع خستگی استفاده می‌کنند .آب م‍‍ع‍دن‍‍ی این چشمه از چ‍ن‍د چ‍ش‍م‍ه صاف و زلال ت‍ش‍ک‍ی‍ل ش‍ده و درج‍ه ح‍رارت آن در ف‍ص‍ل س‍رم‍‍ا و گ‍رم‍‍ا ث‍‍اب‍ت و در م‍ح‍ل س‍رچ‍ش‍م‍ه 15 درج‍ه ب‍‍الای ص‍ف‍ر بوده و رس‍وب‍‍ات تراورتن و اکسید آهن سبب شده که رنگش ق‍‍ه‍وه ای باشد.منبع:http://www.

ghatreh.comhttp://azarshahr.ir.