اطلاعات بیشتر


نام مکان:
روستای گرمناب
استان:
آذربایجان شرقی
شهرستان:
خدا آفرین

معرفی نامه

گرمناب نام روستایی در شهرستان خدا آفرین است ,ساکنین روستا در اوایل قرن بیستم ارمنی بودند که بعد‌ها به تبریز یا ارمنستان مهاجرت کردند. در زمان رضا شاه یکی از خوانین ایل محمد خانلو، به نام رضاقلی خان، مالکیت روستا را بدست آورد. در بین جنگ جهانی دوم روستا توسط شیعیان دوباره آباد شد. بر این اساس اسدالله خان محمد خانلو، در مصاحبهای در سال ۱۳۴۲ اهالی گرمناب را از اعضای ایل محمد خانلو بشمار آورده است.

گرمناب در اواخر دهه ۹۰ میلادی کاملاً تخلیه شد و از سال ۲۰۰۵ تعدادی از ساکنین قبلی، که به تهران مهاجرت کرده بودند، برگشته و در مراتع نزدیک محل ده سابق خانههای مدرن ساختند. این افراد تابستان را در روستا میگذرانند، و زمستانها به تهران باز میگردنددر نزدیکی گرمناب زیارتگاهی به نام بابا سیف الدین قرار دارد که قبل از تخلیه کامل روستا مورد توجه اهالی، چه شیعه و چه اهل حق، قرار داشت. مردم روستا در محیط سر سبز گوسفندی قربانی را کباب کرده و هنگام ترک محل از درختان داغداغان ریسمانهای رنگی آویزان میکردند, در فرهنگ مردم این درخت مقدس و محترم است.منبع:http://khorasannews.

com/PrintOnlineNews.aspx?id=891507http://www.kaleybaratazadeh.ir/index.

php/view-photo/95/3023http://www.forum.98ia.com/t1195987.

htmlhttp://garmanab.blogfa.com/.