اطلاعات بیشتر


نام مکان:
موزه تنوع زیستی
استان:
تهران
شهرستان:
تهران

معرفی نامه

آدرس : تهران بزرگراه همت پارک پردیساناین موزه در پارک طبیعت پردیسان در شمال غربی تهران قرار دارد. موزه تنوع زیستی در سال ۱۳۸۳ خورشیدی با تاکید بر اهمیت و ارزش تنوع زیستی و در راستای وظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست ایران آغاز به کار کرده است. هدف از ایجاد این موزه عمومی در شهر تهران این بوده است که با استفاده از کادر کارشناسان خود نقش موثری در تحقیقات، اطلاع رسانی و آموزش برای گروه‌های مختلف سنی و علاقه مندان به محیط زیست ایفا نماید.ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1400ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫـﺸﯽ و ﺗﻔﺮﺟﮕـﺎﻫﯽ ﭘﺮدﯾـﺴﺎن ﻗـــﺮارﮔﺮﻓﺘـــﻪ اﺳـــﺖ.

ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـــﻮزه درراﺳـــﺘﺎی اﯾﺠـــﺎدﻣﺤـــﯿﻂﻋﻠﻤﯽ،ﭘﮋوﻫـــﺸﯽ وﻫﻤﮕـــﺎمﺑـــﺎ ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﻫـــﺎیﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺟـﺎﻧﻮری و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮓ وﮐﺎﻧﯽ و ﻓﺴﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،درﻓﺮوردﯾﻦ 1383 اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ.ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾـﺴﺘﯽ ﺑـﺎ اﻟﻬـﺎماز ﻃﺒﯿﻌـﺖ اﯾـﺮان ،ﺟﻬـﺎن و زﯾـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺟـﺎﻧﻮران ﻃﺮاﺣـﯽ و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎره ای – زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدهﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪددرﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﯾﺮان اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ی ﺷﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻧﻤﻮﻧﻪ .

..مشاهده کامل متن ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ ﻗﺮن اﺧﯿـﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎیﮐﻤﯿﺎب اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪﮐﻪ ازآن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﯾﻮز ﭘﻠﻨﮓ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﺮوﮐﻮدﯾﻞ ﭘﻮزهﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧﯽ،ﻫﻮﺑﺮه ، ﺳﯿﺎه ﺧﺮوس و ﺧﺮس ﺳﯿﺎه آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

™ ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽاﯾﺮان اﯾﻦ ﻏﺮﻓـﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺗﻌـﺪادزﯾـﺎدی ازﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﭘـﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن و ﺧﺰﻧـﺪﮔﺎن اﯾـﺮان ﺑـﻮدهﮐـﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﮐﺜﺮتﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮔـﻮزن زرداﯾﺮاﻧـﯽ وﮔـﻮر اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﺮان وﮐﻞ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای رﮐﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﻏﺮﻓﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن از ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻮده،ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎدو ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺜـﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ. ﻏﺮﻓﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس در اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺰی و ﺧﺸﮑﯽ زی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﻮراﻣﺎی ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺣﺮا و ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﻧﻤـﺎی ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﺳﯿﺎاﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎره آﺳﯿﺎ ﺑﻮدهﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺒﺮﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﮐـﺸﻮر ﻫﻨـﺪو ﮐﻞ ﻣﺎرﺧﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ رﮐﻮردﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.™ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع اﻧﺪک ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎره وﺳﻌﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻮزه ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه،ﮐﻪ ازﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﻗﺎره، ﺷﺎﻣﻮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.™ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻗﺎره ای ﻏﻨﯽ از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ در ﻣﻮزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺘﻠﻮپﻫﺎﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن رادرﺧﻮد ﺟﺎی دادهﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎدرﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻨﻬـﺎدر ﻗـﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﺮﮐﻮﻫﯽ (ﭘﻮﻣﺎ) و ﺟﮕﻮار اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.™ ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺎره اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪاﯾﻦ ﻏﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮ(Emu) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠـﺴﻤﻪ ﮐﺎﻧﮕﻮروﻫـﺎی ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮی و ﻗﺮﻣـﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.™ﻏﺮﻓﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮبدر اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ، ﻣﺎﮐﺘﯽ از ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮبﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ ﻣـﻮزه ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻓـﺮاﻫﻢ ﮐـﺮدن ﺑـﺴﺘﺮآﻣﻮزﺷـﯽ وﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑﯿـﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی ﻧﻤﺎﯾـﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻮازات ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎدر ﻗﺎﻟـﺐﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:™ﻗﺎبﭘﻮﺳﺖ ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺒﺮ ﺧﺰری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎرک ﻣﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل 1329ﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺳـﻨﺘﯽ دﺑـﺎﻏﯽ ﺷﺪه ودر ﺳﺎل 1383 ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻬﻨـﺪس ﺳﯿﺪﺣـﺴﯿﻦ آﻗـﺎ ﻣﯿـﺮی ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ اﺳـﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن ﺑـﻪ ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﻫﺪاﮔﺮدﯾﺪ.ﻗﺎبﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ وﯾﺘﺮﯾﻦﺣﺸﺮات اﺳﮑﻠﺖ ﻓﯿﻞآﺳﯿﺎﯾﯽ وﯾﺘﺮﯾﻦﺳﻨﮓوﮐﺎﻧﯿﻬﺎی اﯾﺮان وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﮔﯿﺎﻫﯽ( اﻫﺪاﯾﯽ از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ، ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮﻓﺎﻃﻤﻪ واﻋﻆﺟﻮادی آﻣﻠﯽ) وﯾﺘﺮﯾﻦﻓﺴﯿﻠﻬﺎی ﺑﯽﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎن ،ﺑﺎزوﭘﺎ، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺖ،دوﮐﻔﻪ ای ،ﺷﮑﻢ ﭘﺎ و آﻣﻮﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﻣﺎﻫﯿﺎن آبﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ وﯾﺘﺮﯾﻦ،ﺟﻨﻮبﺗﺒﺮﯾﺰﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﮐﻮاﺗﺮﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮیﺑﺎزﺳﺎزیﻓﺴﯿﻞﻫﺎیﻣﺮاﻏﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ی ﻓﺴﯿﻞ ﻣﻬﺮه داران ﻣﺮاﻏﻪ درﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.وﯾﺘﺮﯾﻦﻓﺴﯿﻠﻬﺎیﻣﻬﺮه دارانﻣﺮاﻏﻪ دراﯾــﻦ وﯾﺘــﺮﯾﻦ ﻗﺎﻟــﺐ ﻓــﺴﯿﻠﻬﺎی ﮔــﺮاز وﮔــﺎوﻣﯿﺶ و اﺳــﺐ و اﻻغ وﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻗﻄﻌــﺎﺗﯽ از ﻓــﺴﯿﻞ ﻓﯿــﻞ ﻣﺎﺳــﺘﻮدﻧﺖو ﻣﻮﻻژﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺑﺒﺮدﻧﺪان ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ وﺳـﺎﯾﻞﺣﻔﺎری ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﺮهدار ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدو ﻧﯿـﺰ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻓـﺴﯿﻠﻬﺎ ی ﻣﻬﺮهدار ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.اﻫﺪاف ﻣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽﻣﻮزهﻫﺎی ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ درﻫﺮ ﮐﺸﻮرﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺰاﻧﻪﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖﺛﺒﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی،ﻧﮕﻬﺪاری وﻧﻤﺎﯾﺶﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎوذﺧﺎﯾﺮﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽو ﺟﺎﻧﻮری.اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮزه ﺑﺎﻫﺪف ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮﻏﯿﺮ زﻧﺪه ژن‌ها در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ، ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ، داﻧﺶ وﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮدم، ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺖارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ وﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ او در آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﯿﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و د رﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد.ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدرﺑﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﯿﺎت وﺣﺶ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ازﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪه و ﺑﺎ ﻧﺎم و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮی و زﯾﺴﺘﯽ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮروی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد درآن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.منبع :http://fa.

wikipedia.org/http://doe.ir/d.