اطلاعات بیشتر


نام مکان:
قلعه برکوه
استان:
خراسان جنوبی
شهرستان:
سربیشه

معرفی نامه

قلعه برکوه متعلق به دوره صفویه تا قاجار است و در حاشیه روستای برکوه در جنوب سربیشه ، قلعه ای خشت و گلی با پلان چهار گوش و برجهایی در اطراف و حصار خارجی دیده می‌شود .فضاهای داخلی قلعه شامل اطاقهای متعدد به همراه حیاط مرکزی ، راهرو‌ها و فضاهای ارتباطی بوده که بخش زیادی از آن تخریب شده است . این قلعه نیز با توجه به شباهت با سایر قلعه‌های گلی روستایی از بناهای دفاعی دوران صفویه تا قاجار به شمار می‌رود.این قلعه در زمینی هموار ساخته شده و از نوع قلعه‌های بیابانی با نقشه چهار ضلعی است.

مهمترین عناصر معماری این بنا باروی اصلی به صورت چهار دیوار قطور وبلند وبرجهایی با پلان مدور ودر دویا سه طبقه در گوشه‌ها ومیانه باروها است. سایر عناصر و سازه‌های معماری بنا شامل فضاهای داخلی قلعه است که عبارتند از راهروهای ارتباطی اطاقهای متعدد و با کاربریهای گوناگون وصحن. در این قلعه نیز مانند سایر قلعه‌های مشابه از مصالح رایج ودر دسترس درمنطقه که همان سنگ در پایه دیوارها وبرجها و خشت وگل در سایر قسمتها است استفاده شده استاز اوایل قرن دهم هجری در اوایل حکومت صفویان تازمان حکومت شاه عباس (996تا1038 ه.ق) قبایل ازبک حملاتی به مرزهای شرقی ایران بخصوص قهستان داشته اند ودراین حملات به قتل مردمان وغارت اموالشان میپرداختند این موضوع باعث شده در اکثر آبادیهای منطقه قلعه هایی توسط ساکنان به منظور پناه گرفتن درمقابل حملات ازبکان ساخته شود.

قلعه برکوه نیز از این نوع قلعه‌ها محسوب میشود که از دوره صفویه تا اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی مورد استفاده بوده است. این قلعه نیز با توجه به شباهت با سایر قلعه‌های گلی روستایی از بناهای دفاعی دوران صفویه تا قاجار به شمار می‌رود.این بنا با شماره 17062 در تاریخ 8 بهمن 1385 به ثبت رسیده استمنبع:http://birjandpic.persianblog.

ir/post/133/http://barkooh.blogfa.com/post/7http://www.skchto.

ir/database/cultural-heritage/1475http://birjand.irib.ir/web/1391-04-03-10-02-34/8883-1391-08-17-05-52-46http://physics90.parsiblog.

com/Posts/17/%DE%E1%DA%E5+%C8%D1%98%E6%E5/$PBADVLINK$.